Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna.

Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 696, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 12 196 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 37 196 varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 12 196 röster.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av aviserade förvärv att inneha ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 113 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget äger är belägna i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg och Ystad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad Press 201130 antal röster och aktier