Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

24 Maj 2019

SBF Bostad AB genomför nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB, tidigare Svenska Bostadsfonden 14 AB, har fattat beslut om att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Syftet med emissionen är att möjliggöra ytterligare förvärv av hyresfastigheter. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att sprida investeringsmöjligheten och bredda ägarbasen samt att uppnå bolagets uppsatta mål för fastighetsförvärv.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

• Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.

• Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.

• Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 104 000 000 kronor.

• Teckningstiden är den 15 maj 2019 till och med den 5 juni 2019.

• Sista likviddag är den 18 juni 2019.

• Emissionen vänder sig till allmänheten.

• De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

• De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.

• Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 18 juli 2019.

• Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget har tagit in cirka 370 miljoner kronor genom sju nyemissioner sedan bildandet våren 2016. Efter tillträde av de senaste förvärven kommer SBF Bostad AB att äga ett fastighetsbestånd med en uthyrningsbar yta om sammantaget 50 000 kvadratmeter.

– Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.