Är du hyresgäst?Till sbfboservice.se

SV

19 Augusti 2020

SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 111 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 55 500 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 111 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
· Teckningstiden är den 21 september 2020 till och med den 9 oktober 2020.
· Sista likviddag är den 22 oktober 2020.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 13 november 2020.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget, som bildades 2016, ingår i Svenska Bostadsfondens koncern som startade verksamheten 2003.  Bolaget har genomfört elva nyemissioner som sammanlagt tillfört Bolaget cirka 562 miljoner kronor. Bolaget kommer, efter tillträde av aviserade fastighetsförvärv, att äga fastighetsbestånd på elva orter i Sverige till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor.

Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 .

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 14.10.

SBF Bostad Press 200819 nyemission