Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 16 april 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 12 april 2019, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen

den 15 maj 2020. Prospektet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

· Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 54 000 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 108 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
· Teckningstiden är den 18 maj 2020 till och med den 12 juni 2020.
· Sista likviddag är den 25 juni 2020.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 16 juli 2020.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 15 maj 2020 kl. 12.10