Idag den 10 juni 2024 startar anmälningsperioden för inlösen av B-aktier i SBF Bostad AB (publ). Anmälningsperioden pågår till och med den 28 juni 2024.

I enlighet med bolagets tidigare kommunikation erbjuds B-aktieägare möjlighet att anmäla hela eller delar av sitt B-aktieinnehav för inlösen. Inlösenvillkoren framgår i sin helhet av den informationshandling (https://sbfbostad.se/wp-content/uploads/2024/05/Information-till-dig-som-B-aktieagare-i-SBF-Bostad-Publ.pdf) som bolaget upprättat, vilken finns på bolagets hemsida, www.sbfbostad.se. Informationshandlingen distribuerades även via pressmeddelande (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/information-om-process-for-inlosen-av-b-aktier,c3986460) den 23 maj 2024. Nedan anges villkoren i korthet.

Anmälningsperiod: 10-28 juni 2024

Översiktliga villkor för inlösen:

· Erbjudandet är frivilligt och riktar sig till innehavare av B-aktier i SBF Bostad AB (publ)
· För varje anmäld (1) B-aktie erhålls ett (1) inlösenbelopp
· Inlösenbeloppet fastställs vid inlösentidpunkten, dvs. i samband med att inlösen verkställs och utbetalning sker, vilket framgår av bolagets bolagsordning
· Anmälda B-aktier spärras i upp till tolv (12) månader från det att anmälningsperioden löpt ut till dess att inlösenprocessen genomförts
· Anmälan är bindande och kan inte ändras efter den 28 juni 2024
· Bolaget initierar anmälningsförfarandet, som distribueras av den bank eller det depåinstitut där aktierna förvaras. I det fall aktierna förvaras på ett s.k. VP-konto hos Euroclear distribueras informationen via post.

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut för bolaget och handhar all praktisk hantering av anmälnings- och inlösenförfarandet.

Besvara erbjudandet
Erbjudandet distribueras av den bank eller det depåinstitut som investeraren har sina B-aktier registrerade hos i enlighet med respektive bank eller depåinstituts rutiner. I de fall aktierna är registrerade på ett VP-konto kommer erbjudandet distribueras av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Erbjudandet besvaras till den aktör som skickat erbjudandet. Observera att respektive bank eller depåinstitut kan ha bestämt ett tidigare sista svarsdatum för anmälan.

På bolagets hemsida finns förutom informationshandlingen även vanligt förekommande frågor och svar samt övrig information i form av bland annat tidigare prospekt och finansiella rapporter.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
David Krook, CFA, Chef Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879
Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.
Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.