Styrelsen för SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har idag beslutat att informera om kommande process och tidplan gällande möjligheten att delta i en inlösenprocess för B-aktieägare. Bolaget kommer med anledning av detta att initiera ett anmälningsförfarande.

I linje med Bolagets sedan tidigare kommunicerade avsikter, tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning ges B-aktieägare från och med 2024 möjlighet att årligen anmäla intresse för att lösa in hela- eller delar av sitt B-aktieinnehav. Beslut om genomförande av inlösenprocess tas av Bolagets styrelse efter att anmälningstiden löpt ut. Bolaget har med anledning av detta upprättat en informationshandling som närmare beskriver inlösenprocessen, viktiga datum, risker och hur förfarandet praktiskt går till. Denna informationshandling bifogas pressmeddelandet och finns tillgänglig på Bolagets hemsida tillsammans med övrig relevant information så som tidigare prospekt och annan finansiell information. De B-aktieägare som avstår alternativt inte svarar på inlösenanmälan, kvarstår som B-aktieägare som tidigare.

Sammanfattning av erbjudandet

· Erbjudandet är frivilligt och riktar sig till innehavare av B-aktier i Bolaget
· Anmälningsperiod: 10-28 juni 2024
· Beslut om fortsatt inlösenprocess (inklusive antal B-aktier som ska lösas in) meddelas av Bolagets styrelse under juli 2024
· För varje anmäld (1) B-aktie i Bolaget erhålls ett (1) inlösenbelopp
· Inlösenbelopp fastställs vid inlösentidpunkten, dvs i samband med att utbetalning sker i enlighet med Bolagets bolagsordning
· B-aktien spärras i upp till tolv (12) månader från det att anmälningsperioden löpt ut till dess att hela inlösenprocessen genomförts
· Anmälan är bindande och kan inte ändras efter den 28 juni 2024
· Bolaget initierar ett anmälningsförfarande och erbjudandet distribueras av den bank eller depåinstitut där aktien förvaras. I de fall aktien förvaras på en värdepappersdepå (VP-konto) distribueras informationen via post
· Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut för Bolaget och handhar all praktisk hantering av erbjudandet

För mer information eller frågor kontakta bolagets Chef Investerarrelationer David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192 eller. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.