Vid dagens årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Per-Åke Eliasson, Lars Swahn och Anders Sundin till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2018.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 15 000 kronor till Per-Åke Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Per-Åke Eliasson till styrelsens ordförande.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Citat från VD Lars Swahn

VD Lars Swahns presentation om det gångna året kan sammanfattas med följande citat ” Vi är mycket nöjda över bolagets utveckling de första tolv månaderna. Helt enligt plan har två nyemissioner genomförts och fastigheter till ett värde av ca 230 miljoner kronor har förvärvats. Vi arbetar vidare mot vårt mål att utöka fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige, och genomför därför nu vår tredje nyemission, med sista teckningsdag den 16 juni 2017.”

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017, kl. 12.30.