Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående A-aktier.

Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 31 januari 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen

den 31 januari 2019, kl. 15.00.