· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 juni 2022 till 14 150 kronor
· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2022 till 3,6 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens NAV ökade från 1,531 miljarder till 1,618 miljarder under kvartalet. Per aktie minskade dock NAV från 14 970 kronor till 14 150 kronor. Minskningen beror dels på den utdelning om 350 kr per aktie som genomfördes under kvartalet och dels på en mindre nedjustering av fastighetsvärdena, vilken främst berodde på en revidering av våra kostnadsantaganden till följd av den rådande inflationstakten.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 25 juli 2022.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 25 juli 2022 kl. 08.20.