· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 september 2023 till 9 200 kronor
· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2023 till 2,95 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av Bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens NAV minskade från 1,090 miljarder kronor till 1,074 miljarder kronor under kvartalet. Per aktie minskade NAV från 9 350 kronor till 9 200 kronor. Fondens marknadsvärde sjönk marginellt med 0,1% från Q2 2023 till följd av högre direktavkastningskrav.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av Bolagets värderingsfunktion den 27 oktober 2023.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

Läs gärna mer i förvaltarrapporten för kvartal 3/2023, vilken bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredag den 27 oktober 2023, kl. 12.20.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.