Anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ) är nu avslutad. 80 278 A-aktier har anmälts för omvandling till B-aktier vilket motsvarar 78,6 procent av antalet A-aktier per den 31 mars 2023. 12 933 A-aktier har anmälts för inlösen.

– Att så många har valt att omvandla sina aktier vittnar om ett förtroende för vår produkt och en fortsatt långsiktigt tro på fastighetsmarknaden som en del i en balanserad investeringsportfölj, säger Carl Adam Rosenblad, vd, SBF Fonder och fortsätter:
– Vi har ett starkt team som dagligen arbetar för att skapa långsiktiga värden för våra investerare och hyresgäster. Nu ser vi på hur vi bäst förvaltar investerarnas förtroende framåt, men också hur vi praktiskt ska hantera inlösen av de anmälda aktierna.

Summering av erbjudande och utfall
Erbjudandet har genomförts med avsikt att, i linje med tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning, erbjuda aktieägarna möjlighet omvandla sina A-aktier till B-aktier eller lösa in sina A-aktier mot ett så kallat inlösenbelopp. Som B-aktieägare har investeraren fortsatt möjlighet att äga hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige men till flexiblare villkor i form av möjlighet till årlig inlösenprocess med start 2024. För A-aktien erbjuds möjligheten till inlösenprocess var femte år.

Per den 31 mars 2023 uppgick antalet A-aktier till 102 190. Av dessa anmäldes 80 278 för omvandling och 12 933 för inlösen.

I enlighet med tidigare lämnad information och efter beslut av Bolagets styrelse den 4 april 2023 kommer Bolaget att verkställa omvandlingen av samtliga aktier samt att hantera den fortsatta processen för inlösen.

Omvandling av A-aktier till B-aktier
Styrelsen för SBF Bostad har beslutat att verkställa omvandlingen för samtliga aktier som anmälts. Emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB bistår Bolaget i den praktiska hanteringen. Omvandlingen är verkställd när den är registrerad hos Bolagsverket samt antecknats i aktieboken. Första handelsdag på NGM Nordic AIF för de omvandlade B-aktierna beräknas bli senast den 21 april 2023. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

Inlösen av A-aktier
Samtliga aktier som anmälts för inlösen kommer att hanteras enligt det förfarande som tidigare delgivits. Det innebär att inlösen kommer att ske till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställandet av inlösen. Verkställandet sker efter att Bolagets tillgångar värderats och kapital frigjorts. Praktisk information relaterad till processen kommer löpande att delges på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande måndag den 4 april 2023, kl. 17.58.