Perioden januari – december 2021

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 937 940 KSEK (1 983 600).
· Hyresintäkterna ökade med 62% till 149 303 KSEK (92 221).
· Driftnettot ökade med 83% till 91 196 KSEK (49 827).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 372 594 KSEK (111 720).
· Periodens resultat per A-aktie uppgick till 3 952 SEK (1 704).
· NAV per A-aktie 14 950 SEK (12 071).
· Utdelning med 300 SEK per A-aktie utbetald enligt stämmobeslut.
· Aktiesplit 5:1 per 22 februari 2021.

Kvartalet oktober – december 2021

· Hyresintäkterna ökade med 35% till 38 686 KSEK (28 667).
· Driftnettot ökade med 71% till 23 344 KSEK (13 653).
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 80 444 KSEK (85 217).
· Periodens resultat per A-aktie uppgick till 766 SEK (1 049).

                             ­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Tillträde av tre fastigheter i Kalmar för 52 000 KSEK.
· Avtal om förvärv av fastighetsportfölj huvudsakligen i Tranås för 650 000 KSEK.
· Styrelsen har fattat beslut om att införa nytt aktieslag av serie B och har kallat till extra bolagsstämma att äga rum den 29 mars 2022 kl. 10.00 samt fattat beslut om nyemission av aktier av serie B, villkorat av bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordning, samt nyemission av stamaktier.
· Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 350 SEK per A-aktie (300).

Kommentarer från VD

Miljardtillväxt och 26,3 procent i avkastning per aktie

SBF Bostad investerar i och utvecklar fastigheter för att skapa trygga boendemiljöer där människor trivs, utvecklas och upplever livskvalitet på eftertraktade tillväxtorter i Sverige.

Fastighetsbeståndet i SBF Bostad har under året ökat med närmare en miljard kronor till nära tre miljarder kronor. Det innebär en tillväxt i paritet med 2020 då fastighetsbeståndet ökade med en dryg miljard och utgjorde en milstolpe som bolagets bästa år hittills. Avkastning inklusive utdelning om 300 kronor per aktie uppgick 2021 till totalt 26,3 procent.

Fem år av infriade förväntningar

Historiska data från MSCI visar att investeringar i bostadsfastigheter är den fastighetsinvestering i Sverige som har gett högst avkastning över tid, samtidigt som det har haft en väsentligt lägre volatilitet jämfört med övriga fastighetsslag. Sedan SBF Bostad startade 2016 har Fonden avkastat 61,8 procent vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning om 9,6 procent, viket överstiger Fondens målsättning om 6 – 9 procent per år. Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete som har uppnåtts genom att integrera ekonomiska, sociala samt miljömässiga perspektiv i ett nära samarbete mellan bolagets transaktionsteam och den strategiskt betydelsefulla interna förvaltningsorganisationen med lokal förankring.

Kraftigt ökade fastighetsvärden under 2021

Då marknadsvärden på fastigheter steg kraftigt under året genomfördes två oberoende värderingar dels den 30 september dels den 31 december 2021. Tillväxt samt ett målinriktat arbete från bolagets interna förvaltningsorganisation bidrog till ett kraftigt förbättrat resultat vilket uppgick till 3 952 kronor per A-aktie, vilket motsvarar en resultatökning med drygt 132 procent från föregående år.

Nya förvärv

Under året förvärvade SBF Bostad fem fastigheter centralt i Malmö med uthyrningsbar yta om 9 405 kvadratmeter, till priset cirka 37 000 kronor per kvadratmeter. En investering som bedömdes ligga i linje med SBF Bostads strategi samt att bolaget sedan tidigare har ett lokalt förvaltningskontor i Malmö. Under året förvärvades även en fastighet i Skellefteå, en i Skövde samt två i Åstorp medan tre fastigheter i Eslöv avyttrades. Totalt restes 460 miljoner kronor i eget kapital till nya förvärv.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 4 februari 2022 ingick SBF Bostad avtal om att förvärva Trabo Fastigheter AB som äger 18 fastigheter med 514 lägenheter i Tranås och tre fastigheter med 37 lägenheter i Årjäng. Överenskommet fastighetsvärde är 650 miljoner kronor vilket motsvarar ett kvadratmeterpris på cirka 14 200 kronor. Tillträdet är beräknat till den 1 april. Fastigheterna i Tranås ligger på ortens mest eftertraktade lägen och är i mycket gott skick. Vidare har

SBF Bostad ingått avtal om att förvärva tre fastigheter i Kalmarområdet som bolaget tillträtt i februari 2022. Den totala uthyrningsbara ytan för SBF Bostad uppgår, inklusive dessa förvärv, till drygt 188 000 kvadratmeter med ett fastighetsvärde på cirka 3,6 miljarder kronor.

Investeringar i bostäder som tål att jämföras

För institutionella investerare är direktägande i fastigheter en naturlig del av varje portfölj. Genom SBF Bostad tillgängliggörs bostäder som investering för en bredare grupp. Investeringar i bostäder är relativt andra placeringar att betrakta som trygga med en avkastning över tid som tål att jämföras med aktiemarknaden.

Under 2022 genomförs ett flertal energibesparande åtgärder, det blir fler laddstolpar, solpaneler och förbättrad service för de som bor hos oss. Dessutom har vi en välfylld pipeline av nya möjliga fastighetsförvärv, något som delvis beror på att många av våra kontakter tycker det känns tryggt att sälja till oss.

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta Johan Grevelius, VD och ledamot i SBF Bostad AB, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller Linus Nilsson, Affärschef i SBF Management AB, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 061 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 28 februari 2022 kl. 08.25.