Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 108 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 54 000 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 108 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
· Teckningstiden är den 18 maj 2020 till och med den 12 juni 2020.
· Sista likviddag är den 25 juni 2020.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 16 juli 2020.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget, som bildades 2016, ingår i Svenska Bostadsfondens koncern som startade verksamheten 2003.  Bolaget har genomfört tio nyemissioner som sammanlagt tillfört Bolaget drygt 495 miljoner kronor. Bolaget äger idag fastighetsbestånd på tio orter i Sverige till ett värde av cirka 1 127 miljoner kronor

Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 .

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.45.