För att stärka SBF Bostads balansräkning och positionera fonden för framtiden i en ny räntemiljö har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2023, fattat beslut om en företrädesemission av B-aktier uppgående till maximalt 216 209 500 kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen. Erbjudandet avser en Företrädesemission av B-aktier där B-aktieägare har primär företrädesrätt. A-aktieägare tillsammans med B-aktieägare, har subsidiär företrädesrätt till teckning av de B-aktier i Företrädesemissionen som inte tecknas med primär företrädesrätt. Nya potentiella aktieägare bjuds även in att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen sker till en teckningskurs rabatterad mot NAV.

Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att stärka Bolagets balansräkning och positionera fonden för framtiden. Emissionslikviden avses användas till amortering av befintliga lån, vilket ger lägre räntekostnader, samt för att stärka Bolagets likviditet. En mindre andel planeras att användas till värdeskapande åtgärder i befintligt fastighetsbestånd.

Efter en marknadssonderingsprocess, där hänsyn har tagits till rådande marknadsförhållanden samt feedback från de större aktieägarna, har Bolaget beslutat att genomföra en Företrädesemission till en teckningskurs om 6 500 kr per aktie, vilket motsvarar cirka 30 procent rabatt mot NAV per den 30 september 2023.

— Sammanfattningsvis kan insikterna från marknadssonderingsprocessen beskrivas som att det finns ett långsiktigt intresse för fastighetsinvesteringar i hyresbostäder, men en kortsiktig ovilja att betala dagens substansvärde till följd av de osäkerhetsfaktorer och nya förutsättningar som präglar marknaden. Flertalet emissioner som skett i närtid av andra fastighetsbolag har karaktäriserats av både garantier och rabatter. Sammanlagt har detta bidragit till att även SBF Bostad valt att erbjuda marknaden att investera i fonden under villkor som vi bedömer som konkurrenskraftiga, säger David Krook, Chef för Investerarrelationer, SBF Fonder.

För att kunna erbjuda investerare ett rabatterat pris mot NAV krävs att en Företrädesemission görs i stället för en publik nyemission som Bolaget vanligen använder sig av.

Följande huvudsakliga villkor gäller för företrädesemissionen:

1. Emissionen ska omfatta högst 33 263 B-aktier.
2.
Teckningskursen är 6 500 kr per B-aktie.

3.
Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 216 209 500 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 330 736 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

4.
Syftet är att tillföra Bolaget kapital för att stärka Bolagets balansräkning och positionera fonden för framtiden.

5.
Emissionen är en företrädesemission i Bolagets B-aktie med primär företrädesrätt för B-aktieägare och subsidiär företrädesrätt för A-aktieägare.

6.
För den som på avstämningsdagen äger B-aktier innebär det att tre (3) befintliga B-aktier berättigar till en (1) teckningsrätt och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Den subsidiära företrädesrätten innebär att för den som på avstämningsdagen äger A-aktier eller B-aktier, vilka tecknar utan företrädesrätt, sker allokering efter utfallet av det primära företrädet men före potentiellt nya investerare och garanter.

7.
Teckningsperioden är från och med den 21 november 2023 till och med den 6 december 2023. Handel med teckningsrätter kommer ske från den 21 november 2023 till och med den 1 december 2023.

8.
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 november 2023. Det medför att sista dag för handel i B-aktien inklusive teckningsrätter blir den 15 november 2023 och exklusive teckningsrätt den 16 november 2023.

9.
Sista likviddag för teckning utan stöd av teckningsrätter beräknas vara den 14 december 2023.

10.
De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.

11.
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

12.
Handel i betald tecknad aktie (BTA) sker från och med den 21 november 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

13.
Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier samt teckningsåtagande avseende Företrädesemissionen uppgående till 30 mkr. De som lämnat teckningsåtagande samt garantier är Concejo AB (publ), Lars Ramqvist med bolag, Östra Sundsbo Finans AB, Bisbita Project SL, Charlotte Jeppsson samt 2Connect Invest AB. Tillsammans har de åtagit sig att teckna B-aktier om ungefär 14 procent av det totala antalet B-aktier som emitteras genom Företrädesemissionen.

14.
Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Viktig information
Bolaget har beslutat att sammanställa information om erbjudandet i sin helhet i en Informationshandling som bifogas detta pressmeddelande samt återfinns på Bolagets hemsida https://sbfbostad.se/foretradesemission-2023. Detta för att säkerställa en god informationsgivning om erbjudandet, som är undantaget Prospektförordningens tillämpningsområde enligt artikel 1.2 a) i Prospektförordningen mot bakgrund av att erbjudandet avser andelar som emitteras av ett företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ. Erbjudandet eller informationshandlingen har därav inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredag den 10 november 2023, kl. 13.34.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.