SBF Bostad AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med SBF Management AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 947 400 KSEK (479 200)
· Hyresintäkterna ökade med 62 % till 51 889 KSEK (31 987)
· Driftnettot ökade med 66 % till 30 242 KSEK (18 215)
· Årets resultat efter skatt uppgick till 31 442 KSEK (6 069)
· EPRA NAV per A-aktie 54 112 (51 633)

Under året har SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” genomfört tre nyemissioner, som sammanlagt inbringat totalt 197 363 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest cirka 482 408 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2019. Under året har Bolaget förvärvat 25 fastigheter belägna i Borgholm, Kävlinge, Laholm, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga för totalt 447 666 SEK. Samtidigt har tre fastigheter i Kävlinge avyttrats via bolag för 29 000 KSEK. Den totala uthyrningsbara ytan uppgck vid årsskiftet till 72 227 kvm.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen har den 31 januari 2020 offentliggjort beslut om nyemission i SBF Bostad om högst 214 000 KSEK med teckningsperiod från 9 mars 2020 till och med 3 april 2020. Emissionen genomförs i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter. Den 14 februari 2020 offentliggjordes att koncernen underteckat aktieöverlåtelseavtal att avyttra tre fastigheter I Örkelljunga. Fastigheterna hade förvärvats 2019 från Svenska Bostadsfonden 12 AB med klausul om vinstdelning vid extern försäljning.

När det gäller viruset Corona (COVID-19) följer bolaget rekommendationerna från svenska myndigheter och experter och uppmanar även Bolagets hyresgäster att följa dessa. SBF Bostad äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter på attraktiva orter i Sverige vilket inte påverkas direkt av den turbulens som har uppstått till följd av virusspridningen. I beståndet ingår även ett begränsat antal lokaler. Utvecklingen följs noggrant för alla hyresgäster, men Bolaget anser för närvarande att riskerna för intäktsbortfall eller hyresförluster är begränsade.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon 08 – 667 10 50. Årsredovisningen finns även på bolagets hemsida www.sbfbostad.se liksom kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2020 kl. 11.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 1 april 2020 kl. 15.30