EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE VARKEN INNEHÅLLER ELLER UTGÖR ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SBF BOSTAD AB (PUBL).

Teckningsperioden i SBF Bostad AB:s (publ) (”SBF” eller ”Bolaget”) företrädesemission avseende aktier i serie B, beslutad av Bolagets styrelse den 10 november med bemyndigande från årsstämma i Bolaget av den 29 maj 2023 och som offentliggjordes den 10 november 2023, avslutades den 6 december 2023. Emissionsresultatet uppgår till 70,2 miljoner kronor. Företrädesemissionen har genomförts med avsikt att tillföra Bolaget kapital för att stärka balansräkningen och positionera Fonden för framtiden.

Totalt har 10 801 B-aktier tecknats i företrädesemissionen inklusive teckningsförbindelser och garantier, till en teckningskurs om 6 500 kronor, vilket motsvarar ett totalbelopp om 70 206 500 kronor.

–Vi tackar investerarna och våra samarbetspartners för förtroendet samt det stora intresset i företrädesemissionen. Det är en operationellt stark fastighetsportfölj vi förvaltar och emissionslikviden kommer användas för att stärka bolagets balansräkning och brygga de kortsiktiga utmaningarna som fastighetsbranschen står för här och nu. Fastigheter är en långsiktig placering och vi tror starkt på hyresbostäder som segment framöver. Vi ser potential om högre intäkter i flera år framöver givet att hyresbostäder bör kompenseraras för den höga inflationen vi haft i form av betydande hyreshöjningar. Det är positivt för både kassaflödet och värderingen och det är en bild som delas av många investerare, säger David Krook, Chef Investerarrelationer, SBF Fonder.

Teckningsperioden sträckte sig från den 21 november till den 6 december 2023. Teckningskursen var satt till 6 500 kronor, vilket motsvarade 30 procent rabatt mot NAV Q3 2023. Maximalt kunde 33 263 nya aktier ges ut inom ramen för företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt 216 209 500 kronor. Tre (3) befintlig B-aktie gav rätt till en (1) teckningsrätt. För fullständig information om villkoren, läs mer här (https://sbfbostad.se/wp-content/uploads/2023/11/Information-om-foretradesemission-i-SBF-Bostad-AB-publ.pdf).

Utfall och fördelning
Utfallet av företrädesemissionen visar att 7 114 B-aktier, motsvarande 21,4 procent av de erbjudna B-aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 842 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 2,5 procent av de erbjudna B-aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier om totalt 30 miljoner kronor, varav garantier motsvarar 2 845 aktier. Det slutliga resultatet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Garanter erhåller garantiersättning i form av aktier, vilket innebär att garanternas fordran avseende en marknadsmässig garantiersättning på Bolaget om totalt 1 092 000 kronor kvittas mot nya aktier. Detta medför utgivande av ytterligare 168 B-aktier.

Totalt medför detta att Bolagets aktiekapital ökar med 438 760 kronor från 6 658 720 kronor till 7 097 480 kronor, genom utgivande av 10 969 nya B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 9,4 procent av det totala antalet A- och B-aktier och cirka 1,8 procent av det totala antalet röster i Bolaget för befintliga aktieägare som valt att inte delta i företrädesemissionen.

Tilldelning och handel
I dag har Bolagets styrelse fattat beslut om tilldelning. Samtliga som tecknat B-aktier med och utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas nya B-aktier i enlighet med de principer som anges i Information om företrädesemission i SBF Bostad AB (publ) (https://sbfbostad.se/wp-content/uploads/2023/11/Information-om-foretradesemission-i-SBF-Bostad-AB-publ.pdf).

Avräkningsnotor kommer att skickas ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 28 december 2023. BTA omvandlas automatiskt till B-aktier när registrering hos Bolagsverket är klart. Handel i de nya B-aktierna beräknas inledas på NGM Nordic AIF omkring den 15 januari 2024. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll och berättigar till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande måndag den 11 december 2023, kl. 14.30.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är förbjuden eller föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, kopieras eller reproduceras på sätt som inte är förenligt med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med detta kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Det erbjudande om teckning av aktier i serie B i Bolaget genom den företrädesemissionen som Bolaget genomfört är undantaget Prospektförordningens tillämpningsområde enligt artikel 1.2 a) i prospektförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129) mot bakgrund av att erbjudandet avser andelar som emitteras av ett företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ. Erbjudandet eller den informationshandling som Bolaget publicerat på sin hemsida har därav inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra liknande uttryck som innebär indikationer om Bolagets framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer då den beror på framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör därför inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att skilja sig väsentligt från vad som uttalas i sådan framåtriktad information. Framåtriktad information i detta pressmeddelande gäller vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan ytterligare meddelande om det.