Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, samt registreringsdokumenttillägg, som godkänts av Finansinspektionen den 27 februari 2020. Prospektet, liksom registreringsdokumenttillägget, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

· Emissionen skall omfatta högst 4 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 53 500 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 214 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 800 000 kronor.
· Teckningstiden är den 9 mars 2020 till och med den 3 april 2020.
· Sista likviddag är den 21 april 2020.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 7 maj 2020.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 februari 2020 kl. 17.20