Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2016, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Beslutet är i linje med prospektet, som registrerats hos Finansinspektionen den 24 maj 2016. Enligt prospektet, samt tidigare publicerad information, är Bolagets avsikt att tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva ytterligare fastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget. Enligt tidigare pressmeddelande är det emissionskapital som tillfördes i juli 2016 i stort fullinvesterat.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 2 000 aktier av serie A.
·  Emissionskursen är 50 500 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 101 miljoner kronor.
·  Teckningstiden är 30 januari 2017 till och med 17 februari 2017.
·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 december 2016, kl.15.00.