Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde under oktober 2018 nyemission riktad till privata och professionella investerare och i emissionen tecknades 873 A-aktier som inbringande totalt ca 45 miljoner kronor. Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 maj 2018

Per den 30 november 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 115, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 5 615 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 30 615, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 5 615 röster.

Totalt har de emissioner som genomförts, tillfört Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

cirka 285 miljoner kronor och förvärv av fastigheter fortsätter enligt tidigare plan. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076–148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 30 november 2018, kl. 08.20.