· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 253 164 tkr (0)
· Hyresintäkterna uppgick till 7 877 tkr (0)
· Driftnettot uppgick till 4 356 tkr (-)
· Periodens resultat före skatt uppgick till 576 tkr (-74)
· Resultat per A-aktie 238 kronor (-29,6)
· Nyemission i februari har inbringat 72 mkr och i juni 47 mkr
· Nettoandelsvärde, NAV, per A-aktie uppgick till 50 020 kronor. Beräkning av resultat och NAV per aktie utgår från aktuellt marknadsvärde på fastigheterna efter fondavgifter.

SBF 14 Press 170831 Halvårsrapport (http://mbpublicbinaryproxy/Public/15070/2336518/8a1f566a3abce30c.pdf)Med ”Bolaget” eller ”SBF 14” avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under kortnamnet SBF14A.

Allmänt om verksamheten

SBF 14 skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder, LAIF. SBF 14 förvaltas av Svenska Bostadsfonden Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2017 ägde SBF 14, genom helägda dotterbolag, 16 fastigheter med 258 lägenheter, 29 lokaler och en totalyta om 22 197 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Laholm och Osby.

Väsentliga händelser under perioden

Mellan den 30 januari och 17 februari 2017, samt mellan den 22 maj och 16 juni 2017, har SBF 14 genomfört två nyemissioner. Nyemissionerna inbringade totalt 119 544 000 kronor. Tillsammans med nyemissionen i juni 2016, som inbringade 62 200 000 kronor, har SBF 14 rest 181 744 000 kronor sammanlagt, vilket innebär att SBF 14 kommer att kunna förvärva fastigheter för cirka 500 miljoner kronor när fonden är fullinvesterad.

Under perioden har fem fastigheter förvärvats – tre i Eslöv, en i Laholm och en i Karlskrona – med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 7 890 kvadratmeter. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2018. 

Händelser efter periodens utgång

Likvid har erhållits för samtliga aktier som tecknades i nyemissionen, som avslutades den 16 juni 2017.

I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat efter periodens utgång.

Kommande information

Bokslutskommuniké 2017      2018-02-28

kommentar från vd

Under perioden har Svenska Bostadsfonden 14 AB genomfört två nyemissioner som inbringat cirka 120 miljoner kronor, vilket innebär att fonden har tillförts drygt 181 miljoner kronor i investerarkapital sedan fondens etablering i maj 2016. I takt med periodens nyemissioner har fem fastigheter i Eslöv, Karlskrona och Laholm förvärvats och tillträtts.

Med nyförvärven, tillsammans med tidigare genomförda förvärv, har fonden lagt grunden till en diversifierad fastighetsportfölj som har en geografisk riskspridning mellan fem orter där antalet lägenheter uppgår till 258 stycken och ett marknadsvärde på cirka 253 miljoner kronor.

För tillfället utvärderar fonden ytterligare förvärv, och portföljen bedöms att, vid fullinvestering, uppgå till cirka 500 miljoner kronor i fastighetsvärde. Genom en stadigt ökande fastighetsportfölj skapar vi också positiva synergieffekter i den löpande förvaltningen då vi kan fördela fondens fasta kostnader på ett större antal kvadratmeter, vilket skapar ett bättre driftnetto.

Transaktionstakten på den svenska fastighetsmarknaden har hitintills i år varit jämn och stabil, och tillgången på attraktiva investeringsobjekt bedöms som fortsatt god. Svenska Bostadsfonden 14 AB ser framemot att förvärva ytterligare fastighetsbestånd under andra halvåret.

Med ett fortsatt fokus på ytterligare förvärv och förvaltningsoptimering ser vi framemot ett intressant 2017 med målsättningen att skapa ytterligare mervärde åt såväl våra hyresgäster som våra investerare.

Lars Swahn

VD, Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 31 augusti 2017, kl. 08.25.