Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
·  Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 104 000 000 kronor.
·  Teckningstiden är den 15 maj 2019 till och med den 5 juni 2019.
·  Sista likviddag är den 18 juni 2019.
·  Emissionen vänder sig till allmänheten.
·  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
·  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
·  Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 18 juli 2019.
·  Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört sju nyemissioner som sammanlagt tillfört bolaget ca 370 miljoner kronor. Efter tillträde av de senaste förvärven, kommer Bolaget att äga fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna, Skellefteå och Kävlinge med en total uthyrningsbar yta uppgående till ca 50 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) – SBF Bostad AB (publ) – är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbf14.se, och efter den 29 april www.sbfbostad.se, eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 070 148 51 03.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 17 april 2019 kl. 13:15.