Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i SBF är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

SBFs styrning, ledning och kontroll grundar sig på gällande lagstiftning, bolagsordning, NGMs regelverk för bolag noterade på NGM Nordic AIF, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”), Svensk Kod för bolagsstyrning, externa styrdokument och rekommendationer samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

SBF Fonder AB, organisationsnummer 556644-0870, har säte i Stockholm.