Policy för integrering av hållbarhetsrisker​

Bolaget har antagit en gemensam policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy där Bolaget anger hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslutsprocessen. Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess för de fonder Bolaget förvaltar. Som en del i Bolagets investeringsbeslutsprocess identifierar Bolaget sådana hållbarhetsrisker som kan ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. I begreppet hållbarhetsrisk väger Bolaget in risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens.

Bolagets förvaltare genomför analys av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker relaterade till det potentiella investeringsobjektet. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras.

Due diligence-policy

Bolaget har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bolaget har därför upprättat en Due diligence-policy i enlighet med artikel 4 i Disclosureförordningen. I Bolagets gemensamma policy för integrering av hållbarhetsrisker/ Due diligence-policy beskriver Bolaget hur Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut.

Bolaget har identifierat relevanta områden där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan förekomma och beskriver i sin policy hur Bolaget prioriterar mellan olika negativa konsekvenser.  

Bolaget har identifierat följande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: 

Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 • Höga växthusgasutsläpp
 • Hög energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
 • Skador för biologisk mångfald
 • Hög vattenförbrukning
 • Stora avfall

Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 • Avsaknad av erkännande av ILO (Internationella arbetsorganisationen) om arbetstagares rättigheter
 • Könsdiskriminerande löner
 • Barnarbete

Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av antikorruption och mutor

 • Avsaknad av policy för mänskliga rättigheter
 • Avsaknad av åtagande att följa FN:s principer om mänskliga rättigheter
 • Avsaknad av policy för antikorruption och mutor

Bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att Bolaget inte medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut. Bolaget utövar även i vissa fall påverkansarbete genom sina samarbetspartners såsom Fastighetsägarna och underentreprenörer.

Som en del i Bolagets beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer följer Bolaget internationella uppförandekoder såsom de tio principerna i FN Global Compact och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker. Syftet med Bolagets ersättningspolicy är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med fondernas riskprofil och fondbestämmelser, eller kundernas bästa intresse. Bolagets ersättningssystem är utformat på så sätt att det ska vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering, samt motverka ett överdrivet risktagande vilket även inkluderar hållbarhetsrisker.