Bolagsformalia

Högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också revisor i SBF.


Kallelser till bolagsstämmor och årsredovisningar