För att knyta samman moderbolaget och de två underliggande fonderna till en organisationsstruktur under ett enhetligt varumärke, har SBF Management AB valt att byta namn till SBF Fonder AB.

SBF Fonder är en förvaltare av investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SBF Fonders affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige, där SBF Fonder skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheter. SBF Fonder erbjuder en fond som riktar sig mot institutionella investerare, Svenska Bostadsfonden Institution AB under namnändring till SBF Institution AB, och en fond, SBF Bostad AB (publ), noterad på NGM Nordic AIF, som riktar sig till privatpersoner.

SBF Fonder har sedan 2003 erbjudit ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter och har idag en fastighetsportfölj till ett värde av cirka 5,6 miljarder kronor på 22 orter i Sverige. Våra fastigheter förvaltas från flera lokala kontor, vilket garanterar högkvalitativ förvaltning, skalfördelar och stabilitet. SBF Fonder har en ambitiös hållbarhets- och miljöpolicy med kvantitativa mål för energireduktion.

Concejo AB (publ) tillträdde som ägare av SBF Fonder i mars 2021 och Concejos vd Carl Adam Rosenblad har ändrat sin roll i SBF Fonder från arbetande styrelseordförande till verkställande direktör under en begränsad tid. Verksamheten har haft en kraftig tillväxt mätt i termer av förvaltat kapital, som ökat från cirka 3 miljarder till drygt 5,6 miljarder kronor. Såväl antal fastigheter som antal orter har ökat.

”SBF Fonder har med sina två underliggande fonder en mycket väl fungerande verksamhet med en god riskjusterad avkastning som genererat stort intresse hos investerarna. Namnet SBF Fonder förklarar på ett mycket bättre sätt vad verksamheten står för och namnbytet är en logisk följd av affärsutvecklingen.

Mitt uppdrag är att utveckla organisationen, affärsmodellen och vårt hållbarhetsarbete, samtidigt som vi tillgodoser en god riskjusterad avkastning för dem som investerat i SBF:s fonder – och utvecklar våra fastigheter till förmån för hyresgästerna. Jag kan därvid konstatera att Concejos första år som ägare har varit bra”, säger vd Carl Adam Rosenblad.

SBF Fonder AB

Carl Adam Rosenblad

Verkställande direktör

ca.rosenblad@sbffonder.se

Mobil: +46 70 811 65 50

SBF Bostad AB (publ) genomför nyemission av aktier av serie B med teckningstid 7 tom 22 april 2022. Fullständig information, kontaktuppgifter och möjlighet att teckna finns på www.sbfbostad.se