Första kvartalets genomförda hyresförhandlingar ger stöd för att en god hyrestillväxt är att vänta. Hittills slutförda hyresförhandlingar för 2024 ger SBF Bostad en hyrestillväxt på 5,4 procent. Under kvartalet har fastighetsvärderingarna stabiliserats. Ledningen fortsätter att arbeta med att stärka fondens finansiella ställning via försäljningar samt bankdialoger.

Sammanfattning av perioden januari – mars 2024

· Hyresintäkterna ökade för jämförbart bestånd med 4,0 procent. För hela perioden minskade hyresintäkterna med -6,9 procent till 51 582 tkr (55 412) på grund av försäljning av fastigheter.
· Driftkostnaderna ökade under perioden på grund av ett kallare kvartal. Därmed minskade driftnettot marginellt för jämförbart bestånd med -0,4 procent. För hela perioden minskade driftnettot med -10,5 procent till 26 336 tkr (29 436) detta främst på grund av försäljning av fastigheter.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -27 974 tkr (-241 618). Det negativa resultatet beror främst på ökade räntekostnader. Föregående period berodde på negativa förändringar i marknadsvärdet, något som nu stabiliserats.
· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 706 600 tkr (2 943 770). För jämförbart bestånd var marknadsvärdet oförändrat i jämförelse med årsskiftet.
· Periodens resultat per Stamaktie uppgick till -11 kr (-97).
· Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -18 kr (-167).
· NAV per A- och B-aktie uppgick till 859 kr (10 099).

Väsentliga händelser under perioden

· Fastigheter i Skellefteå samt Trelleborg motsvarande 236,5 mkr har frånträtts.
· Refinansiering motsvarande 508 mkr i SBAB med en löptid på fem år. Det tryggar en betydande del av finansieringen av fonden.
· Fonden genomförde en extra bolagsstämma med anledning av föreslagen aktiesplit (1:10) för samtliga aktieslag. Spliten möjliggjorde för fonden att besluta om utbetalning av inlösen för anmälda A-aktier i två steg. Första utbetalningen avseende 40 procent av inlösen genomfördes den 25 mars, resterande del avses verkställas under andra halvan av 2024. Spliten ger även aktien förutsättningar att bli mer likvid då en lägre kurs ökar tillgängligheten.

Väsentliga händelser efter perioden

· Fastigheter motsvarande 106,5 mkr, har sålts och frånträtts i Laholm.
· Fonden har refinansierat ytterligare 227 mkr efter kvartalets utgång.
· Efter kvartalets utgång har 741 mkr räntesäkrats genom fast ränta och räntederivat i form av räntetak. Med dessa räntesäkringar är totalt 47 procent av fondens krediter räntesäkrade.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Terje Björsell, vd, terje.bjrsell@sbffonder.se, mobil 072-58 91656
David Krook, CFA, Chef Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879
Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.
Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.