SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera om att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier löpte ut fredagen den 25 november 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till ca 3,4 miljoner kronor.

Baserat på inkomna anmälningssedlar har styrelsen idag fattat beslut om tilldelning av totalt 268 B-aktier till teckningskursen 12 800 kronor per aktie, vilket totalt utgör 3 430 400 kronor.

Avräkningsnotor kommer omgående att skickas ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade B-aktier beräknas vara den 29 december 2022. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll och berättigar till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen har genomförts med avsikt att, i linje med Bolagets investeringsstrategi, ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige. Marknadsvärdet för Bolagets fastighetsportfölj uppgick per den sista september 2022 till cirka 3,5 miljarder kronor och fastigheterna är belägna på 18 orter.

­- SBFs styrka är vår långsiktighet och kvaliteten på fondens tillgångar, med obefintlig vakans och säkra hyresintäkter. Emissionslikviden kommer att användas för värdehöjande och energi-besparande investeringar i våra fastigheter, vilket skapar mervärde åt både investerare och hyresgäster, säger Carl Adam Rosenblad, VD, SBF Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 0708-11 65 50 eller besök Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 november 2022, kl. 14.31.