· EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 30 juni 2020 till 54 712 kronor.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2020 till 1 134 miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

Vid beräkningen har hänsyn tagits till utdelning om 1 200 kronor per A-aktie enligt beslut av årsstämman den 23 april 2020.

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 29 juli 2020. Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

“SBF Bostad fortsätter att utvecklas väl. Under perioden har vi fortsatt att investera i befintliga fastigheter vilket vi bedömer kommer att ge utslag i värderingarna under andra halvan av 2020. Hyresfastigheter har, trots övriga utmaningar i samhället, visat på en fortsatt god värdeutveckling då effekterna av Covid-19 varit mycket begränsade. Tillgångsslaget hyresfastigheter har även denna gång visat sig stabilt, tryggt och förutsägbart i en osäker och volatil omvärld. Vår väldiversifierade fastighetsportfölj har nu ett värde på 1 134 Mkr och vi finns nu på totalt tio orter i Sverige. Vi ser med tillförsikt fram mot återstoden av 2020, då vi bland annat kommer att tillträda redan annonserade köp av fastigheter i Kalmar och Trelleborg”, säger VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 juli 2020, kl. 09.30.