SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under mars 2024 en uppdelning (split) av aktierna i samtliga aktieslag där varje aktie delades i tio (10:1). Under mars verkställdes även första delen, motsvarande 40 procent, av inlösen av tidigare anmälda A-aktier. Detta innebär en minskning av det totala antalet A-aktier med 51 216 stycken.

Per den 28 mars 2024 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 723 154, varav 500 000 aktier utgör stamaktier, 115 574 A-aktier och 1 107 580 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 6 223 154 varav stamaktier utgör 5 000 000 röster, A-aktier 115 574 och B-aktier 1 107 580 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.

Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande torsdagen den 28 mars 2024, kl 11.10.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 december 2023 ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.