SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under mars/april 2021 nyemission till privata och professionella investerare. I maj har de sista 51 A-aktierna till ett värde av 576 300 kronor registrerats, emitterats och levererats. Handläggningen av huvuddelen av emissionen, dvs 6 333 A-aktier till ett värde av 71 562 900 kronor, skedde redan i april 2021 enligt pressmeddelande den 30 april 2021.

Per den 31 maj 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 96 354, varav 25 000 aktier utgör stamaktier och 71 354 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 321 354 varav stamaktier motsvarar 250 000 röster och A-aktier 71 354 röster. Bolaget genomförde uppdelning av A-aktier (aktiesplit 5:1) i februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 31 maj 2021 kl. 08.10.