SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november/december 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I december 2020 registrerades 679 A-aktier enligt offentliggörande den 30 december 2020. I januari 2021 har återstående 119 A-aktier från emissionen registrerats, emitterats och levererats.

Per den 29 januari 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 494, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 12 994 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 37 994 varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 12 994 röster.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av tidigare aviserade förvärv att inneha ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 129 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget äger är belägna i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 29 januari 2021 kl. 08.05.