SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november/december 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emissionen har 832 A-aktier till ett värde av 46 800 000 kronor tecknats. Av dessa har 679 A-aktier registrerats, emitterats och levererats i december 2020. För återstående aktier pågår motsvarande process.

Per den 30 december 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 375, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 12 875 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 37 875 varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 12 875 röster.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av tidigare aviserade förvärv att inneha ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 129 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget äger är belägna i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 30 december 2020 kl. 08.20.