SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under maj/juni 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 238 A-aktier till ett värde av 66 852 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna.

Per den 31 juli 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 13 376, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 10 876 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 35 876 varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 10 876 röster.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av aviserade förvärv I Kalmar och Trelleborg att inneha ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att uppgå till cirka 105 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget äger är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg och Ystad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skylldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 31 juli 2020 kl. 08.00.