· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 1 133 850 KSEK (626 550)
· Hyresintäkterna ökade med 110 % till 41 656 KSEK (19 809)
· Driftnettot ökade med 109 % till 23 177 KSEK (11 114)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 300 KSEK (8 290)
· periodens Resultat per A-aktie uppgick till 1 084,25 kronor (1 013,04)
· periodens Resultat per stam-aktie uppgick till 1 304 kronor (663,23)
· epra NAV PER A-AKTIE 54 631 KRONOR (52 037)
· Utdelning med 1 200 kronor per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2019.

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder, LAIF. SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2020 ägde SBF Bostad, genom helägda dotterbolag, 52 fastigheter med 1 070 lägenheter uppgående till en totalyta om 83 550 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad.

Väsentliga händelser under perioden

Under året har SBF Bostad genomfört två nyemissioner som totalt inbringat 79 478 KSEK. Under året har SBF Bostad förvärvat 8 fastigheter i Huskvarna och Hörby med en sammanlagd uthyrningsbar yta om

19 638 kvm. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2021.

Händelser efter periodens utgång

Efter halvårsbokslutet har inga väsentliga händelser inträffat.

Kommande information

Bokslutskommuniké 2020                        2021-02-26

kommentar från vd

Bolaget utvärderar kontinuerligt ytterligare fastighetsförvärv och genom en stadigt växande fastighetsportfölj skapar vi också positiva synergieffekter i den löpande förvaltningen.

Tillgången på attraktiva investeringsobjekt bedöms som fortsatt god och SBF Bostads avsikt är att förvärva ytterligare fastighetsbestånd under andra halvåret. Med fortsatt fokus på ytterligare förvärv och förvaltningsoptimering ser vi framemot att skapa ytterligare mervärde åt såväl våra hyresgäster som våra investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 augusti 2020, kl. 08.10.