· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 173 202 KSEK (1 133 850)
· Hyresintäkterna ökade med 73% till 72 229 KSEK (41 656)
· Driftnettot ökade med 82% till 42 161 KSEK (23 177)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 127 661 KSEK (16 300)
· periodens Resultat per A-aktie uppgick till 1 493 KRonor (274)
· epra NRV PER A-AKTIE 13 200 KRONOR (10 926), efter utdelning
· Utdelning med 300 kronor per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut
· AKTIESPLIT 5:1 PER 22 FEBRUARI 2021.

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2020.

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder, LAIF. SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2021 ägde SBF Bostad, genom helägda dotterbolag, 62 fastigheter med 1 592 lägenheter uppgående till en totalyta om 124 080 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg och Ystad.

Väsentliga händelser under perioden

Under året har SBF Bostad genomfört två nyemissioner som totalt inbringat cirka 200 MSEK. SBF Bostad har förvärvat en fastighet i Skövde med en uthyrningsbar yta om 3 215 kvm och sålt tre fastigheter i Eslöv med en uthyrningsbar yta på 5 225 kvm. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2022.

Händelser efter periodens utgång

Efter halvårsbokslutet har Bolaget tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj i Malmö för 348 MSEK.

Bolaget har tillträtt två fastigheter i Åstorp för ett överenskommet fastighetsvärde om 85 MSEK.

Kommande information

Kvartalsbokslut avseende tredje kvartalet 2021-11-30

Bokslutskommuniké 2021                         2022-02-28

kommentar från vd

”SBF Bostad har under de senaste året fördubblat värdet på sitt fastighetsbestånd från drygt 1,1 miljarder kronor till 2,2 miljarder kronor och samtidigt ytterligare förbättrat överskottsgraden till 58% (56%) vilket är mycket glädjande. SBF Bostad har efter periodens utgång gjort nya fastighetsförvärv och har när dessa objekt är tillträdda skapat en fastighetsvolym på 2,6 miljarder kronor. Samtidigt som vi har växt kraftigt har vi haft förmågan att bibehålla en mycket god resultatutveckling via egna åtgärder, samt kunnat dra nytta av en god marknadsutveckling. Det senaste året har SBF Bostads egna justerade kapital ökat med hela 23%, med återlagd utdelning, vilket är en fantastisk utveckling. Under första halvåret ökade vi resultatet per aktie till 1 493 kronor (274) per aktie. Detta mycket goda utfall beror på tre saker:

· Investeringar i kostnadssänkande åtgärder där huvuddelen kommer från energibesparande åtgärder
· Investeringar i intäktshöjande åtgärder där vi på begäran av våra hyresgäster uppgraderar standarden på lägenheterna via installation av diskmaskiner, inglasade balkonger, nya parkettgolv och andra liknande åtgärder som förbättrat boendemiljön
· Generell värdeuppgång på fastigheter innehållande hyresbostäder

Sammantaget har detta skapat en mycket god utveckling för oss aktieägare.

Tillgången på attraktiva investeringsobjekt bedöms fortfarande som god med tanke på rådande låga ränteläge. Det är SBF Bostads avsikt att fortsätta förvärva fastighetsbestånd under andra halvåret. Med fortsatt fokus på ytterligare förvärv och förvaltningsoptimering ser vi framemot att skapa ytterligare mervärde åt såväl våra hyresgäster som våra investerare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 augusti 2021, kl. 13.15.