Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma, som hålls i Convendums lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm, torsdagen den 23 maj 2024, kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan             
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast onsdagen den 15 maj 2024.

Deltagare ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 21 maj 2024. Anmälan sker per e-post till sbfbostad@sbffonder.se. Om deltagare önskar anmäla sig via post kan en sådan anmälan skickas till SBF Bostad AB (publ), Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person måste bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem (5) år från utfärdandedatum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
12. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseledamöter
13. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och ev. styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2: SBF Fonder föreslår styrelsens ordförande Johan Grevelius.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att stämman beslutar att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2023.

Styrelsen förespråkar emellertid att frågan om vinstutdelning upptas på en extra bolagsstämma under andra halvåret 2024 givet att förutsättningar så medger med hänsyn till räntesänkningar, inlösenprocess och likviditetssituationen i övrigt.

Punkt 11:  Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport upprättad enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551, ABL).

Punkt 12 och 13: SBF Fonder AB föreslår att ett arvode om 180 000 (etthundraåttiotusen) kronor per år ska utgå till oberoende ledamot Johan Grevelius och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Under 2023 utbetalades arvode till styrelsens ordförande om 180 000 kronor.

Punkt 14 och 15: SBF Fonder AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av samtliga ordinarie ledamöter (Johan Grevelius, ordförande, Johan Bergman och Anette Erneholm).

Punkt 16: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som Bolagets revisor med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering och/eller attrahera nya ägare till Bolaget.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A och B får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och B att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
3. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A och B som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
4. Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § ABL.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2025.
6. Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i punkterna 17 och 18 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, fullständiga underlag till beslutsförslagen samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, tre (3) veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare som önskar få kopior på stämmohandlingarna skickade till sig per post, kan få det kostnadsfritt genom att begära det till Bolaget och samtidigt uppge sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid årsstämman rätt att begära upplysningar från styrelsen eller den verkställande direktören, under förutsättning att styrelsen anser att sådana upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt
Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 723 154 st, varav 500 000 utgör stamaktier med tio (10) röster per aktie, 115 574 utgör A-aktier med en (1) röst per aktie, och 1 107 580 utgör B-aktier med en (1) röst per aktie. Det totala antalet röster är 6 223 154. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 11 620 st A-aktier.

Stockholm i april 2024
SBF Bostad AB (publ)
Styrelsen

För mer information eller frågor, kontakta:
Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192 eller Chef Investerarrelationer David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.