Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget. Vidare beslutade årsstämman att resultatet för räkenskapsår 2023 ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, vilket innebär att ingen vinstutdelning lämnas och kvarvarande medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade även ansvarsfrihet för bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse, revisor och arvoden

För tiden intill slutet av nästa årsstämma 2025 beslutade stämman att välja om samtliga styrelseledamöter i bolaget.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisorer. KPMG AB har även meddelat att Fredrik Westin är huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och att övriga ledamöter inte erhåller något arvode.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma 2025 vid ett eller flera tillfällen kunna besluta om ökning av aktiekapitalet i enlighet med de villkor som framgår av § 17 i kallelsen. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att i enlighet med de villkor som framgår av § 18 i kallelsen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För mer information eller frågor kontakta bolagets Chef Investerarrelationer David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192 eller. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.