SBF Bostad AB (publ) höll idag, torsdag den 7 mars 2024, en extra bolagsstämma. Vid dagens bolagsstämma i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om genomförande av en uppdelning av aktier (split)
Stämmande beslutade att genomföra föreslagen uppdelning av aktier (split), bemyndigande till styrelsen att besluta om avstämningsdag samt genomföra mindre ändringar i stämmans beslut, allt i enlighet med förslaget såsom angivet i kallelsen (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sbf-bostad-ab–publ-,c3923258) i § 7.

Styrelsen föreslår att samtliga aktier i alla aktieslag, delas upp på sådant sätt att en (1) befintlig aktie i varje aktieslag ger tio (10) aktier i samma aktieslag (split motsvarande 1:10). Uppdelningen av aktier innebär att antalet aktier ökar från totalt 177 437 st till 1774370 st samt att varje akties kvotvärde minskar från 40 kr per aktie till 4 kr per aktie. Skälet till uppdelningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket. Utöver detta föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring i bolagsordningen avseende antalet aktier
Stämmande beslutade att genomföra antalet aktier i enlighet med förslaget såsom angivet i angivet i kallelsen (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sbf-bostad-ab–publ-,c3923258) i § 9. Förändringen innebär att antalet aktier ska vara lägst 875 000 och högst 3 500 000.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslag i punkt 7 föreslår styrelsen nedan ändring i bolagsordningens § 5 Antal aktier.

Nuvarande lydelse:
Antalet aktier ska vara lägst 87 500 och högst 350 000.

Föreslagen lydelse:
Antalet aktier ska vara lägst 875 000 och högst 3 500 000.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.

Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 december 2023 ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.