Bemyndigandet innebär att styrelsen, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kan besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier i bolaget mot kontant betalning. Nyemissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal A-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser och skall ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan, skall vara att säkerställa bolagets framtida finansiering och/eller attrahera nya ägare till bolaget.

Enligt tidigare pressmeddelande är det emissionskapital som tillfördes i juli 2016 i stort fullinvesterat. Därför är styrelsens avsikt att genomföra nästa nyemission i enlighet med prospektet och därigenom tillföra bolaget kapital för att förvärva ytterligare fastigheter.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 december 2016, kl. 11.30.