Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående A-aktier.

Vid NAV beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionsomkostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 31 juli 2018.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 juli 2018,

kl. 16.00.