· NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 31 december 2023 till 8 750 kronor
· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2023 till 2,94 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av Bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens totala NAV ökade från 1,074 miljarder kronor till 1,117 miljarder kronor under kvartalet. Per aktie minskade dock NAV Q4 2023 med 4,9 procent från 9 200 kronor till 8 750 kronor till följd av utspädningen som företrädesemissionen till rabatt medförde.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av Bolagets värderingsfunktion den 26 januari 2024.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

Förvaltarrapport och digital presentation
Förvaltarrapporten för Q4 2023 bifogas detta pressmeddelande. Samtliga finansiella rapporter finns att tillgå på SBF Bostads hemsida under finansiella rapporter (https://sbfbostad.se/finansiella-rapporter/).

SBF bjuder in till digital presentation av förvaltarrapporten den 31 januari 2024 klockan 09.30-10.00. Möjlighet att ställa frågor finns i slutet. Här (https://sbfbostad.se/genomgang-av-forvaltarrapport-q4-2023/) kan du anmäla dig.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredag den 26 januari 2023, kl. 13.15.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.