Nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” löpte ut fredagen den 12 juni 2020 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 60,3 miljoner kronor omfattande 1 118 A-aktier. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen har idag fattat beslut om tilldelning av 1 118 A-aktier och avräkningsnotor kommer omgående att skickas ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 16 juli 2020.

Fastighetsförvärv

SBF Bostad AB (publ) har idag, via bolag, skrivit avtal om förvärv av fyra fastigheter i Kalmar och Trelleborg. Fastighetsbeståndet innehåller sammanlagt 264 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 21 600 kvadratmeter. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbeståndet förvärvas från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och enligt LAIFs riktlinjer, värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

Fastighetsbeståndet beräknas tillträdas under tredje kvartalet 2020, givet att villkor i avtal är uppfyllda och att finansieringen är klar inom angiven tid.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av fastighetsbeståndet att ha ett fastighetsvärde uppgående till knappt 1, 5 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Ystad och Trelleborg. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 105 000 kvadratmeter.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad AB (publ). Vi ser fram emot ytterligare fastighetsförvärv och det är vår förhoppning att fortsätta växa under 2020” säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 16 juni 2020 kl. 11.40.