Utkast av externa värderingar per den 30 september 2021, som JLL Valuation AB (JLL) tagit fram på uppdrag av SBF Bostad, indikerar en ökning av värdet på fastighetsportföljen med cirka 7 procent sedan den 30 juni 2021. Värderingarna inkluderar även investeringar som bolaget gjort under perioden. I absoluta tal är värdestegringen cirka 170 miljoner kronor efter avdrag för investeringar gjorda under kvartalet. Värderingarna inkluderar de fastigheter, i Malmö och Åstorp, som har tillträtts under kvartalet.

Senast den 29 oktober 2021 kommer bolaget att offentliggöra fullständig NAV-rapport, som kommer att baseras på de slutgiltiga värderingarna från JLL.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 15 oktober 2021 kl. 15.25.