SBF Bostad AB (publ) har för avsikt att, via bolag, förvärva fastighetsbestånd i Borgholm och Ystad. Fastighetsbestånden innehåller sammanlagt 200 lägenheter och har en total yta uppgående till ca 16 000 kvadratmeter. Fastigheterna är centralt belägna på respektive ort. Förvärvspriset uppgår till cirka 185 miljoner kronor. Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbestånden beräknas tillträdas senast den 31 oktober 2019, givet att förbehåll och villkor i avtalet är uppfyllda. Fastighetsbestånden förvärvas från Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), som ingår i koncernen. Enligt LAIFs riktlinjer, värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter detta förvärv att, via bolag, äga fastigheter i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Kävlinge, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad till ett totalt värde om cirka 881 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 66 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.

”Det är glädjande att vi kan förvärva dessa för SBF Bostad strategiskt belägna fastigheter. Vi har en god tilltro till utvecklingen i Borgholm och i Ystad och dessa väl underhållna fastigheter kompletterar vårt redan befintliga bestånd på ett fint sätt, säger Daniel Gorosch, VD SBF Bostad AB (publ).”
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 11.00.