Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 12 april 2019, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 105 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

· Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
· Emissionskursen är 52 500 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 105 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
· Teckningstiden är den 14 oktober 2019 till och med den 22 november 2019.
· Sista likviddag är den 4 december 2019.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den
19 december 2019.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört åtta nyemissioner som sammanlagt tillfört bolaget ca 437 miljoner kronor. Efter tillträde av de senaste förvärven, kommer Bolaget att äga fastighetsbestånd om totalt 810 lägenhet på tio olika orter I Sverige och med en total uthyrningsbar yta uppgående till drygt 65 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 070 148 51 03.

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 3 september 2019 kl. 10.30.