Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 20 april 2021, fattat beslut om riktad nyemission och tilldelning enligt nedanstående villkor. Anledning till beslutet är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för förvärv att hyresfastigheter. Investeraren som emissionen riktar sig till har bidragit till Bolagets tidigare investeringar och forsätter att bidra till utökning av fastighetsbeståndet.

· Den riktade emissionen och den nyss avslutade nyemissionen, som vände sig till såväl befintliga investerare som allmänheten, inbringar Bolaget sammanlagt drygt 126 miljoner kronor.
· Teckningskurs och övriga villkor i denna riktade emission är de samma som för den nyss avslutade nyemissionen.

VILLKOR, TIDSPLAN OCH TILLDELNING FÖR RIKTAD NYEMISSION AV A-AKTIER:

· Emissionen riktar sig till Nordea Bank Abp, filial i Sverige, som tecknar för underliggande kunds räkning.
· Emissionen omfattar tilldelning av 832 A-aktier.
· Emissionskursen är 12 000 kronor per A-aktie.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget 9 984 000 kronor och öka aktiekapitalet med 33 280 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
· Teckningstiden är den 11 juni tom 14 juni 2021.
· Sista likviddag är den 16 juni 2021.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 30 juni 2021.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, fredagen den 11 juni 2021 kl. 13.40.