Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 12 november 2021 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10 000 A-aktier till teckningskursen 13 000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor.

Med anledning av det stora intresset för Bolagets A-aktier, ser styrelsen över möjligheten att genomföra en riktad nyemission för att tillmötesgå den stora efterfrågan.

Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 14 december 2021.

Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter. Idag uppgår marknadsvärdet för Bolagets fastighetsportfölj till cirka 2,8 miljarder kronor och fastigheterna är belägna på 15 orter.

”I och med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att med det snaraste utöka fastighetsportföljen med hyresfastigheter på attraktiva tillväxtorter, enligt vår tidigare förvärvs- och investeringsinriktning”, säger VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 17 november 2021 kl. 16.20.