SBF Bostad AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma (https://news.cision.com/se/sbf-bostad-ab–publ-/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-sbf-bostad-ab–publ-,c3923258) den 7 mars 2024 med anledning av förslag om aktiesplit vilket förutsätter en ändring i bolagsordningen. Förslaget om aktiesplit, där varje (1) aktie delas upp i tio (10), omfattar samtliga aktieslag och föranleds av en möjlighet till en mer likvid aktie. Förslaget medför en möjlighet om utbetalning för de A-aktier som anmälts för inlösen i två steg. Där den första utbetalningen motsvarar 40 procent och förväntas ske under mars och resterande 60 procent under senare delen av 2024.

– Vi har genomfört flera fastighetsaffärer under 2023 som frigjort likviditet, samtidigt finns det ytterligare behov av att frigöra kapital för att möta begärd inlösen av A-aktier. Fonden fortsätter att balansera behovet av att stärka balansräkningen samt att genomföra inlösen och vi har därför valt att genomföra inlösen stegvis med en första inlösen under innevarande kvartal. Det görs för att undvika försäljningar av fastigheter som kan komma att avvika negativt från bedömt marknadsvärde då vi fortsatt ser en fastighetsmarknad med svag likviditet efter den snabba ränteuppgången, säger Terje Björsell, VD, SBF Fonder.

Förslaget om split omfattar samtliga aktieslag och medför att varje (1) befintlig A-, B- och stamaktie delas upp i tio (10) aktier. En aktiesplit bidrar inte till någon utspädning eller påverkan på aktiekapitalet, men antalet aktier kommer att öka från 177 437 till 1 774 370.

– Det ligger i sakens natur att en för hög kurs kan påverka likviditeten i en aktie negativt och en lägre kurs via aktiesplit möjliggör handel för fler.  Även om fastigheter i grunden är en långsiktig investering så är möjligheten till en mer tillgänglig handel på andrahandsmarknaden en fördel för samtliga aktieägare, säger David Krook, Chef Investerarrelationer, SBF Fonder.

Inlösen av anmälda A-aktier
En split av aktien möjliggör därtill att inlösen för de A-aktier som anmälts under 2023 kan ske i två steg. Det innebär att den ursprungliga tidsplanen för inlösen av A-aktier förlängs till årets slut och att inlösen med tillhörande utbetalning sker vid två tillfällen. Den första utbetalningen motsvarar 40 procent av aktierna och avses att genomföras senast den 31 mars 2024. Andra utbetalningen, motsvarande 60 procent av aktierna, avses genomföras senast den 31 december 2024.

Inlösen kommer som tidigare kommunicerat att ske till det substansvärde (NAV) som gäller vid tidpunkten för verkställandet av inlösen. Verkställandet sker efter att Bolagets tillgångar värderats och kapital frigjorts, vilket innebär att värderingen av aktien sker vid två tillfällen och kan komma att skilja sig åt.

En förutsättning för verkställande är att förslaget om aktiesplit liksom ändringen av antal aktier i bolagsordningen är att det godkänns på föreslagen extra bolagsstämma samt att SBF Bostads (publ) styrelse beslutar att genomföra förslaget om att inlösen för de A-aktieägare som anmälts för inlösen i två steg.

Viktiga händelser – föreslagen tidplan:
Styrelsebeslut och kallelse till extra bolagsstämma: 6 februari
Digital presentation:15 februari
Extra bolagsstämma: 7 mars
Offentliggörande av stämmokommuniké: 7 mars
Registrering av aktiesplit och ändring i bolagsordningen hos Bolagsverket klar*: 21 mars
Styrelsebeslut för att verkställa inlösen del 1 (40 procent): 21 mars
Utbetalning av inlösen del 1 (40 procent) genomförd: 31 mars
Utbetalning av inlösen del 2 (60 procent) genomförd: 31 december

*Estimerad utifrån handläggningstid hos Bolagsverkets

SBF bjuder in till digital presentation med anledning av detta förslag torsdagen den 15 februari 2024 klockan 12.00-12.30. Möjlighet att ställa frågor finns i slutet. Anmäl dig här (https://sbfbostad.se/inlosen-a-aktier-150224/).

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tisdag den 6 februari 2023, kl.11:03.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.