Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 29 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämma  den 20 april 2022, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Syftet med emissionen är att utöka fastighetsportföljen och att ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 31 maj 2022. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN AV B-AKTIER:

· Emissionen skall omfatta högst 35 000 B-aktier.
· Emissionskursen är 14 600 kronor per B-aktie.
· Minsta teckningspost är 10 B-aktier á 14 600 kronor, vilket innebär 146 000 kronor.
· Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 511 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
· Teckningsperioden är den 1 juni 2022 till och med den 23 juni 2022.
· Sista likviddag är den 7 juli 2022.
· De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
· Första handelsdag för de nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 22 juli 2022.
· Emissionen vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
· Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget, som bildades 2016, förvaltas av SBF Fonder AB, som startade verksamheten 2003.  Bolagets portfölj av hyresbostäder har ett värde på cirka 3,7 miljarder kronor med fastighetsbestånd på 17 orter i Sverige.

B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se,  mobil 070 811 65 50.