Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 12 april 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 december 2016, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 19 maj 2017. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14 och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

·  Emissionen skall omfatta högst 3 248 A-aktier.
·  Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 165 648 miljoner kronor.
·  Teckningstiden är 22 maj 2017 till och med 16 juni 2017.
·  Sista likviddag är den 28 juni 2017.
·  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
·  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
·  Första handelsdag av nyemitterade A- aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den

28 juli 2017.

·  Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj2017, kl 16.30